Expenses

Members of Parliament’s Expenses claims are processed and regulated by an independent body, the Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA). Transparency lies at the heart of IPSA’s regulatory role and they publish individual claims submitted by every MP. Batches of claims are published every two months, three months in arrears. Annual totals for each MP are published in September each year. Please follow this link if you would like to view my Expense claims:

http://www.parliamentary-standards.org.uk/

Mae hawliadau Aelodau Seneddol am dreuliau yn cael eu prosesu a’u rheoleiddio gan gorff annibynnol, yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol ( IPSA ). Mae tryloywder yn sylfaenol i rôl reoleiddiol IPSA , ac y maent yn cyhoeddi pob hawliad am dreuliau sy’n cael ei gyflwyno gan bob AS yn unigol. Bob dau fis, mae swp o hawliadau am dreuliau yn cael eu cyhoeddi sy’n cyfateb i’r hawliadau a gyflwynwyd tri mis yn gynharach.* Mae cyfansymiau blynyddol ar gyfer pob AS yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi bob blwyddyn. Dilynwch y ddolen hon os hoffech weld fy hawliadau i am dreuliau.

http://www.parliamentary-standards.org.uk/

========================================================================

 

“When I first stood for election to Parliament in May 2010, I promised I would publish all items relating to expenses and allowances that my office claims for. IPSA now provide this information in an accessible format, you can read the details by accessing the Independent Parliament Standards Authority website:

http://www.parliamentary-standards.org.uk

“I don’t think MPs should get large pay rises and I’m against MPs having second jobs. I’ve urged my constituents to write in with their views to the independent body that decides MPs’ pay and conditions. Any constituents who’d like to see which local charities and good causes I have donated to from the MPs’ pay rise are welcome to get in touch. You can see some of the things I’ve said about MPs’ pay here:

“I’ve recently taken out a mortgage on a flat in London and I don’t claim a penny in mortgage costs. Before that, I used to rent a small, one bedroomed flat. I always try to keep travel claims as low as possible by travelling second class, off peak between London and Wales. I never claim for petrol costs for travelling in the constituency. By far the largest item of expenditure that my office spends goes on staff costs. This money does not come to me but is paid directly as wages to my staff. None of my staff members is related to me. My staff work extremely hard and I could not serve my constituents without them. I’ve always believed in transparency in MPs’ expenditure and any constituent with a question is always welcome to contact me.”

Treuliau

 

“Pan oeddwn yn sefyll am y tro cyntaf i fod yn Aelod Seneddol ym mis Mai 2010, addewais i gyhoeddi’r holl eitemau yn ymwneud â threuliau a lwfansau y mae fy swyddfa yn hawlio ar eu cyfer. Mae IPSA yn awr yn darparu’r wybodaeth hon mewn fformat hygyrch; gallwch ddarllen y manylion drwy fynd i wefan yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol:

http://www.parliamentary-standards.org.uk 

“Dw i ddim yn meddwl y dylai Aelodau Seneddol gael codiadau mawr mewn cyflogau a rwyf yn erbyn Aelodau Seneddol yn cael swyddi eraill yn ogystal â bod yn Aelodau Seneddol. Rwyf wedi annog fy etholwyr i ysgrifennu at y corff annibynnol sy’n penderfynu ar gyflogau ac amodau ASau i roi eu barn. Croeso i unrhyw etholwr gysylltu i weld pa elusennau lleol ac achosion da rwyf wedi cefnogi ar ôl codiad cyflog ASau. Gallwch weld rhai o’r pethau yr wyf wedi eu dweud am gyflogau ASau yma:


“Yn ddiweddar, rwyf wedi cael morgais ar fflat yn Llundain a ‘dydw i ddim yn hawlio ceiniog mewn costau morgais. Cyn hynny, roeddwn i’n arfer rhentu fflat bach un ystafell wely. Rwyf bob amser yn ceisio cadw hawliadau teithio mor isel â phosibl trwy deithio ail ddosbarth rhwng Llundain a Chymru. Dydw i byth yn hawlio ar gyfer costau petrol ar gyfer teithio yn yr etholaeth. Mae’r eitem fwyaf o bell ffordd y mae fy swyddfa yn gwario yn mynd at gostau staff. Nid yw’r arian yn dod i mi, ond yn cael ei dalu yn uniongyrchol fel chyflogau i fy staff. Nid yw’r un o’r aelodau fy staff yn perthyn i mi. Mae fy staff yn gweithio’n hynnod o galed a ni fuaswn yn gallu gwasanaethu fy etholwyr hebddynt. Rwyf wedi credu erioed y dylai Aelodau Seneddol fod yn hollol agored ynghylch sut y maent yn gwario arian cyhoeddus ac os oes unrhyw etholwr gyda chwestiwn, mae ‘na groeso mawr iddyn nhw gysylltu â mi.”