About Susan

Susan is honoured to be the MP representing the area where her family has lived for more than 200 years. She went to Ponciau, Grango and Ruabon schools, and Bristol and Cardiff universities. After university, Susan taught English in Japan.

Before first being elected to Parliament in 2010, Susan spent 15 years working for charities. She is committed to using her expertise in this area as part of her work as an MP. Susan is Co-Chair of the All Party Parliamentary Group for Charities and Volunteering and she co-authored ‘The Red Book of the Voluntary Sector’. As a member of the Small Charitable Donations Bill Committee, Susan played a key part in getting the Government to increase funding for small charities. In March 2019, she introduced the Charity Trustees (Time Off for Duties) Bill to Parliament.

Susan won cross-party support to introduce a bill to Parliament that sought to review sentencing for unlicensed or uninsured drivers who kill or seriously injure people. Susan was awarded 2014 Parliamentarian of the Year by national road safety charity BRAKE. Her campaigning also played a significant role in persuading the Government to undertake a sentencing review for all driving offences. Susan is now Vice Chair of the All Party Parliamentary Group for Transport Safety.

Susan is a strong supporter of the Welsh language and culture. She has championed the cause of Welsh TV channel S4C and led successful campaigns that have secured greater usage of the Welsh language in Parliament.

After serving as Parliamentary Private Secretary to Rt Hon Harriet Harman MP, Susan was a member of Labour’s frontbench team between 2011 and 2016. She is currently a member of the Welsh Affairs Select Committee and the Joint Committee on Statutory Instruments. She is also a member of the United Kingdom Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

Susan is a member of many different community organisations in her constituency. These include St David’s Church, Rhos; the Brymbo Heritage Group; and the Llangollen International Musical Eisteddfod, of which she is Vice President.

 

Bywgraffiad

Braint fawr yw hi i Susan i fod yn gynrychiolydd ardal ei chynefin lle mae ei theulu wedi byw ers dros 200 o flynyddoedd yn San Steffan. Cafodd Susan ei haddysgu yn Ysgol y Ponciau, Ysgol y Grango ac Ysgol Rhiwabon cyn mynd ymlaen i brifysgolion Bryste a Chaerdydd. Ar ôl graddio o’r brifysgol, dysgodd Susan Saesneg yn Siapan.

Cyn iddi gael ei hethol yn Aelod Seneddol yn 2010 bu’n gweithio i elusennau am 15 mlynedd. Mae Susan wedi ymrwymo i ddefnyddio ei harbenigedd yn y maes hwn fel rhan o’i gwaith fel AS. Mae Susan yn Gyd-Gadeirydd y Grŵp Traws Bleidiol dros Elusennau a Gwirfoddoli ac mae hi’n gyd-awdur ‘Llyfr Coch y Sector Gwirfoddol’. Fel aelod o bwyllgor Bil Rhoddion Elusennol Bach, chwaraeodd Susan ran allweddol wrth gael y Llywodraeth i gynyddu’r cyllid sydd ar gael ar gyfer elusennau bach. Ym mis Mawrth 2019, fe gyflwynodd hi y Mesur Ymddiriedolwyr Elusennau (Amser i Drosglwyddo am Ddyletswyddau) yn San Steffan.

Enillodd Susan gefnogaeth drawsbleidiol i gyflwyno mesur yn San Steffan oedd yn ceisio adolygu dedfrydu ar gyfer gyrwyr didrwydded neu heb yswiriant sy’n lladd neu’n anafu pobl yn ddifrifol. Dyfarnwyd Susan yr anrhydedd ‘Seneddwr y Flwyddyn 2014’ gan BRAKE, yr elusen genedlaethol dros ddiogelwch ar ein ffyrdd. Mae ei hymgyrchu hefyd wedi chwarae rôl sylweddol wrth berswadio’r Llywodraeth i gynnal adolygiad dedfrydu ar gyfer holl droseddau gyrru. Mae Susan bellach yn Is-Gadeirydd y Grŵp Seneddol Traws Bleidiol dros Ddiogelwch Cludiant.

Mae Susan yn gefnogol iawn o’r Gymraeg a diwylliant Cymru. Fe frwydrodd hi dros y sianel deledu Gymraeg S4C ac fe arweinodd hi ymgyrchoedd llwyddiannus i gefnogi mwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn San Steffan.

Ar ôl gwasanaethu fel Ysgrifennydd Preifat Seneddol i’r Gwir Anrhydeddus Harriet Harman AS, roedd Susan yn aelod o fainc flaen tîm seneddol y Blaid Lafur yn San Steffan rhwng 2011 a 2016. Mae hi bellach yn aelod o Bwyllgor Materion Cymreig a’r Cyd-bwyllgor ar Offerynnau Statudol. Mae hi hefyd yn aelod o Ddirprwyaeth y Deyrnas Unedig i Gynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.

Mae Susan yn aelod o nifer o sefydliadau lleol yn ei hetholaeth gan gynnwys Eglwys Dewi Sant, Rhos; Grŵp Etifeddiaeth Brymbo ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen (fel Is-Lywydd).